top of page

Privatlivspolitik

for Frikirken, Sorø

Version 06.12.2021

​Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Frikirken, Sorø er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 
Kontaktperson: Jørgen Hansen 
Adresse: Frederiksvej 18, 4180 Sorø 
CVR: 3610 3515 
Telefonnr.: 4272 0002 
Mail: info@frikirken-soroe.dk 
Hjemmeside: www.frikirken-soroe.dk 

 

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger 
1. Medlemsoplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato*, mailadresse, opgaver i kirken, dåbsdato, velsignelsesdato, vielsesdato, dødsdato 
  *) CPR-nummer i tilfælde af registrering af pengegaver (§8A og 12 i ligningsloven) 

 

2. Oplysninger om kontakter: 

 • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, registreringsdato, telefonnummer, fødselsdato*, mailadresse, opgaver i kirken 
  *) CPR-nummer i tilfælde af registrering af pengegaver (§8A og 12 i ligningsloven) 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 

 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger 

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger 

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at administrere pengegaver og sende nyhedsbrev

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

 • At administrere din relation til foreningen 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder bidrage økonomisk

 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter

 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring. Dog indberetter vi til SKAT, hvis du har ønsket fradrag for pengegaver givet iht. §8A og 12 i ligningsloven. I henhold til vores vedtægter er vi tilknyttet Evangelisk Frikirke Danmark. Der er ingen central medlemsadministration.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som kontakt:

 

Medlemmer: Vi registrerer dato for udmeldelse, når relevant. Vi opbevarer oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, fordi de har historisk værdi.

Kontakter: Vi sletter oplysninger når dit tilhørsforhold ophører. Hvis du som medlem eller kontakt har ydet bidrag under §8A og 12, skal vi af hensyn til skattemyndighederne gemme dine oplysninger i 5 år. 

 

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 

bottom of page